Voorwoord

‘De Staat van productveiligheid’ is de eerste in een reeks die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de komende jaren zal uitbrengen. Met het publiceren hiervan beoogt de NVWA te beschrijven hoe het is gesteld met de borging van de verschillende publieke belangen waarop de NVWA toezicht houdt, te weten productveiligheid, voedselveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en natuur.

Aan de hand van een aantal indicatoren laat de NVWA zien hoe het is gesteld met de veiligheid van consumentenproducten. Hieruit blijkt dat het overgrote deel van deze producten veilig kan worden gebruikt. Het stelsel van wet- en regelgeving, normering, voorlichting en toezicht dat dit moet borgen, functioneert naar behoren. Maar, ondanks inspanningen van het bedrijfsleven en de overheid, komen er toch onveilige consumentenproducten op de Nederlandse markt en lopen consumenten letsel of andere gezondheidsschade op door onveilige producten. Daarbij is het wel goed om te beseffen dat het niet realistisch is om een situatie zonder risico’s te bereiken.
De markt van productveiligheid kenmerkt zich immers door een breed scala aan consumentenproducten, grote volumes, hoge omzetsnelheden en veel productinnovatie. En ook de consument draagt door onbedoeld of onveilig gebruik bij aan het ontstaan van risico’s.

De NVWA houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving, treedt op als niet wordt nageleefd en signaleert nieuwe risico’s, trends en ontwikkelingen. De NVWA ontwikkelt waar nodig nieuwe vormen van toezicht om aan te sluiten op maatschappelijke bewegingen. Bovendien signaleert en adviseert de NVWA beleid en politiek ingeval wet- en regelgeving niet of lastig uitvoerbaar of te handhaven is en agendeert situaties waarin zich gevaren voordoen maar waar nog geen wettelijke normen voor gelden. Het toezicht van de NVWA maakt de beleidscyclus hiermee sluitend.

De NVWA gaat de toezichtresultaten steeds meer actief openbaar maken. Dat geldt ook voor de resultaten van het toezicht op de productveiligheid. Transparantie over de werkwijze van de NVWA en de resultaten van het werk, biedt politiek en maatschappelijke actoren een inkijk in hoe de NVWA te werk gaat, geeft handelingsperspectief aan bedrijven en consumenten en draagt bij aan de naleving van wet- en regelgeving en daarmee aan de productveiligheid. De afgelopen periode is dit al voor diverse productgroepen gebeurd en deze informatie wordt veel geraadpleegd.

Tot slot

Het publiek belang van productveiligheid staat in het voor u liggende document centraal. In de periode 2017 – 2020 zullen de Staat van voedselveiligheid, de Staat van diergezondheid en dierenwelzijn, de Staat van plantgezondheid en natuur verschijnen. Met andere producten als de integrale ketenbeoordelingen van bureau Risicobeoordeling & onderzoeksprogrammering (BuRO) geeft de NVWA met deze Staat van productveiligheid invulling aan de reflectieve functie van toezicht.
Ik ben trots op deze Staat van de productveiligheid waarin alle kennis over het thema productveiligheid is gebundeld. De gepresenteerde cijfers over onveilige producten en aantallen letsels bieden een goed handvat voor de dialoog met maatschappelijke actoren over de vraag waar verbeteringen mogelijk zijn om de productveiligheid nog beter te borgen dan nu het geval is.
Ik verheug me op de gesprekken die we zullen voeren over de verkregen inzichten.

Harry Paul
inspecteur-generaal